Utbildning

Våra utbildningar Skräddarsys för er:

Systemteori –

Systemteori är en bärande del i vårt sätt att arbeta. Vi är angelägna om att se individen och dennes agerande utifrån det sammanhang som den befinner sig i och är beroende av.

Lösningsfokuserad korttidterapi/Lösningsfokuserat förhållningssätt- Grundutbildning, fördjupningsutbildning och tillämpningsutbildning. Har genomgått utbildningar via Steve de Shazer och Insoo Kim Berg. Har arbetat med att utveckla Lösningsfokuserad korttidsterapi med team.

Feedback informerad behandling-FIT

Har många år arbetat med uppföljningsinstrumenten ORS/SRS. Har genomfört utbildningar för personal. Grundutbildning, fördjupningsutbildning och handledning med fokus på implementering av ett feedbackinformerat förhållningssätt i arbetet med klienter/patienter/kunder.

Vi är angelägna om att det som vi gör ska passa den personal som vi möter vilket gör att vi arbetar med systematisk uppföljning för att se hur det vi erbjuder passar. Detta innebär att vi anpassar våra utbildningar till den personal som vi möter.

Samtalsmetodik-

Grunderna för att skapa goda samarbetsrelationer och förfina sin förmåga att bygga arbetsallianser. Olika innehåll beroende på inriktning mot små barn, ungdomar och vuxna.

Vi kan erbjuda utbildningar som riktar sig till personal som arbetar med klienter som är tvingade att gå i behandling. Utbildningar som riktar in sig på samtal med små barn. Utbildning riktade till ungdomar som lever i destruktiva miljöer.

Barn och ungdomars utveckling-

Föreläsning och workshop med temat barn och ungdomars normalutveckling, olika personlighetsdrag och riskfaktorer som kan störa en personlighetsutveckling.

Anknytningsteori-

Från teori till praktik, vilka teoretiska utgångspunkter finns och hur kan professionella använda dessa i praktisk verksamhet. Har under många år arbetat med handledning och metodutveckling inom Socialtjänstens myndighetsutövning och öppenvårdsverksamhet. Barnskyddsutredning ur ett psykologiskt perspektiv. Vilka psykologiska teorier kan man använda vid utredningar av barn och familjer där oro finns för att barn far illa.

Risk och skyddsbedömning med ett Lösningsinriktat perspektiv

Hur kan man sammanföra ett Lösningsfokuserat perspektiv och arbetssätt med barnskyddsutredning med nya BBIC?

Analys av Nya Kälvstén. Är certifierad för att genomföra analyser av Nya Kälvsténs intervjuer.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.